Zkoušky - informace

UPOZORNĚNÍ: DNE 10.4.2019 BYLA AKTUALIZOVÁNA VERZE SČÍTACÍ SOUPISKY.

SOUPISKY A FORMULÁŘE POTVRZENÍ O VYKONANÉ ZKOUŠCE KE STAŽENÍ ZDE

 

Zkouškové období:

Zkouškové období trvá od března do konce listopadu, pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu. 

Zkouškové dny:

Za zkouškové dny se považuje pátek, sobota, neděle a státní svátky. Výjimkou jsou akce pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od 15.6. do 15.9. Mezi skládáním zkoušek BH-VT a IGP-1 či IFH1 není žádná čekací lhůta. Např. s jedním psem lze vykonat v pátek BH-VT, v sobotu IGP-1 a v neděli IGP-2. Na jeden zkouškový den je stanoven minimální počet 5 psů. 

Organizace zkoušek / Vedoucí zkoušek:

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část akce, stejně jako za zajištění pořádku a bezpečnosti v celém prostoru konání akce. Vedoucí zkoušek musí být členem pořádající organizace a osoba plnoletá. Zařizuje a kontroluje všechny potřebné práce spojené s přípravou a provedením zkouškové akce. Musí zabezpečit řádný průběh akce a po celou dobu být k dispozici rozhodčímu. Z tohoto důvodu nesmí na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce. K jeho povinnostem náleží zejména:

• Zajištění delegace rozhodčího na akci (zaslání přihlášky zkoušek dle harmonogramu v oranžové tabulce).

• Zajištění terénů pro kladení stop pro všechny stupně zkoušek v souladu se zkušebním řádem.

• Příprava pomůcek a potřeb v souladu se zkušebním řádem.

• Zajištění dohody s vlastníky pozemků pro kladení stop a s příslušnými mysliveckými spolky.

Příprava písemných podkladů pro všechny stupně zkoušek, jako jsou potvrzení o vykonaných zkouškách a výsledková listina.

Zajištění odborných pomocníků, jako např. figurantů, kladečů stop, osob do skupiny atd.

Mít k dispozici členské průkazy, výkonnostní průkazy, průkazy původu a očkovací průkazy.

Vedoucí zkoušek musí minimálně tři týdny před pořádáním zkoušek sdělit rozhodčímu místo a čas zahájení akce, popis příjezdu, druhy pořádaných zkoušek a počet přihlášených psů. Opomene-li to, má rozhodčí právo vyvázat se ze svých povinností.

Rozhodčí: 

Zkouškové akce mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou svým národním svazem zmocněni k posuzování mezinárodních zkoušek. Pro mistrovství světa jsou rozhodčí zajišťováni výcvikovou komisí FCI. Počet vyžádaných rozhodčích je ponechán na pořadateli akce s tím, že jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nanejvýš 30 oddílů (neplatí pro mistrovství ).

Rozhodčí nesmí posuzovat psy ve svém vlastnictví, majetku nebo psy, jejichž je držitelem; psy, jejichž majitel, vlastník nebo držitel s ním žije ve společné domácnosti; psy vedené osobami, které žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Rozhodčí nesmí na akci, kterou sám posuzuje, vést žádného psa.

Rozhodčí nesmí svým chováním narušovat či dokonce ovlivňovat práci psa. Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit či nezahájit, není-li dodržován zkušební řád (odpovídající cvičební prostory, nářadí, pomůcky, pomocníci atd.) či nejsou-li dodržovány jeho pokyny. V takových případech je rozhodčí povinen podat písemnou zprávu delegujícímu orgánu.

Při nesportovním chování, používání motivačních prostředků, porušení zkušebního řádu, porušení směrnic, porušení zákona na ochranu zvířat či porušení dobrých mravů, je rozhodčí oprávněn psovoda diskvalifikovat a vyloučit z akce. Předčasné ukončení zkoušky se v každém případě zapisuje spolu s odůvodněním do výkonnostního průkazu. Při diskvalifikaci se psovodovi odejmou všechny získané body. Je třeba respektovat srážky bodů předepsané ve zkušebním řádu. Pomoc poskytovanou psovi psovodem musí rozhodčí rozpoznat a ohodnotit srážkou bodů. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoli kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární řízení. V odůvodněných případech, které se netýkají vlastního posudku, ale porušení pravidel rozhodčím, je možno podat na jeho chování protest. Tento protest musí být rozhodčím projednán v průběhu akce. Pokud nedojde ke shodě je předán prostřednictvím vedoucího zkoušek pořadatelské organizace delegujícímu orgánu (je spolupodepsána rozhodčím, vedoucím akce, stěžovatelem a popř. svědky). Z přijetí protestu nevyplývá nárok na zrevidování hodnocení rozhodčího. Konečné rozhodnutí přísluší delegujícímu orgánu. Rovněž tak lze do 8 dnů podat na počínání rozhodčího písemnou stížnost.

Rozhodčí je oprávněn při nezajištění pořádku a bezpečnosti v celém prostoru konání akce tuto akci přerušit nebo ukončit.

Odměny na zkouškách a závodech (schváleno PČKS 14. 1. 2019 usnesení 277/19): 

Rozhodčí 1 000 Kč hrubého / den 
Figurant max. 600 Kč hrubého / den
Kladeč max. 60 Kč hrubého / stopa 

Cestovné na zkouškách a závodech: 

Jízdní výdaje v základní sazbě ve výši 6 Kč za 1 km - platí pro všechny akce v ČR. Délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště do místa konání akce. 

 

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek