Předsjezdová kampaň k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS 7. 12. 2019

Volební období je pětileté a počítá se na všech stupních svazu (ZKO, KV, P ČKS) vždy od vyhlášení předvolební kampaně. Tou je letošní rok a vyvrcholí sjezdem ČKS. Volební období 2019 - 2023. 

Každá ZKO musí podle vydaných pokynů svolat volební VČS a zvolit výbor a kontrolní orgán na volební období 2019 - 2023. VČS je vždy jednou za 5 let v rámci předvolební kampaně. Všechny ostatní členské schůze v mezidobí jsou pouze hodnotící, i když na nich třeba proběhly volby. Jakékoliv takové volby do orgánů (včetně výboru ZKO) jsou pouze doplňovací a jejich trvání je pouze do nejbližší volební VČS. Z toho plyne, že pětileté volební období se týká pouze těch, kteří byli zvoleni na volební VČS. 

Výklad, že pětileté volební období se týká všech zvolených na kterékoliv ČS je chybný - v jejich případě se jedná pouze o dovolbu.

Základní kynologické organizace ČKS uskuteční volební členskou schůzi ZKO v období od 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019

(dle článku 24 bod 1 Stanov ČKS - Volební členská schůze ZKO se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu svazu.)

Na této schůzi musí proběhnout mimo jiné:

   a) volba výboru ZKO

   b) volba kontrolního orgánu (revizor či revizní komise)

   c) volba delegátů vč. náhradníků a kandidátů do orgánů KV a ČKS.

Ve smyslu přijatých usnesení k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS zašlou všechny ZKO

I. Příslušnému Krajskému výboru ČKS v kopiích nejpozději týden po volbě:

   a) Zápis a prezenční listinu z volební schůze

   b) dokument Záznam volby statutárního a kontrolního orgánu (revizor nebo revizní komise)

   c) dokument Záznam volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS (dle klíče schváleného příslušným krajským výborem)

   d) návrhy k projednání na krajské konferenci (návrhy na úpravu stanov ČKS, řádů a směrnic ČKS).

II. Sekretariátu ČKSoriginály nebo úředně ověřené kopie nejpozději do 30. 4. 2019:

   a) Zápis a prezenční listinu z volební schůze

   b) dokument Záznam volby statutárního a kontrolního orgánu

   c) dokument Záznam volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS

   d) úředně ověřená prohlášení členů výboru a revizora (popř. členy revizní komise).

Nově zvolený předseda ZKO odešle podklady nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu: ČKS - Registr ZKO, U Pergamenky 1511/3, Praha 7, 170 00

Na základě zaslaných podkladů zajistí sekretariát ČKS vložení změn do databáze rejstříkového soudu MV (za podmínky, že podklady budou doručeny kompletní).

 

Krajské organizace(KO) ČKS uskuteční krajské konference v období od 1. 5. 2019 – 30. 6. 2019

Počty delegátů jednotlivých KV ČKS budou v návaznosti na počty členské základny k 31. 3. 2019 schváleny PČKS v dubnu 2019.

Sekretariátu ČKS zašlou originály  nebo úředně ověřené kopie nejpozději do 31. 7. 2019:

   a) Zápis, prezenční listinu a usnesení z konference

   b) záznam o volbě výboru a volbě revizní komise či revizora krajské organizace

   c) úředně ověřená prohlášení za členy výboru a revizora (popř. členy revizní komise)

   d) seznam delegátů VIII. sjezdu (jeden delegát na každých započatých 150 členů krajské organizace)

   + seznam náhradníků delegátů VIII. sjezdu v dostatečném počtu (viz dokument KO-Seznam delegátů a náhradníků)

   e) návrhy kandidátů do PČKS a RK

   f) návrhy a připomínky k projednání na VIII. sjezdu ČKS k úpravám stanov ČKS, případně ostatních řádů a směrnic.

 

UPOZORNĚNÍ pro Kolektivní členy ČKS:
Ve smyslu usnesení k zabezpečení VIII. sjezdu zašle kolektivní člen ČKS jména a adresy delegátů (jeden delegát na každých započatých 750 členů) a návrhy kandidátů do orgánů ČKS a návrhy a připomínky k projednání na sjezdu ČKS.

Vše výše zmíněné zašle na sekretariát  ČKS originálem zápisu nebo ověřenou kopií zápisu orgánu, který schválil delegáty VIII. sjezdu ČKS, náhradníky delegátů, kandidáty do orgánů PČKS a RK ČKS včetně stanovení zástupce kolektivního člena do Pléna ČKS, nejpozději do 31. 7. 2019.

Počty delegátů jednotlivých kolektivních členů budou v návaznosti na počty členské základny k 31. 3. 2019 schváleny PČKS v dubnu 2019.

 

PŘÍLOHY:

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek