Usnesení VI. sjezdu ČKS

Usnesení VI. sjezdu ČKS - Praha 5. 12. 2009

1. Sjezd bere na vědomí:

a) zprávu předsednictva o činnosti ČKS za uplynulé volební období, přednesenou předsedou ČKS p. Jaroslavem Šmolíkem.

b) zprávu o hospodaření ČKS za uplynulé volební období, přednesenou tajemníkem ČKS p. Jiřím Šiškou. 

c) zprávu Revizní komise ČKS za uplynulé období, přednesenou předsedou RK p. Janem Skrbkem.

2. Sjezd schválil:

a) Udělení plného absolutoria předsednictvu za činnost a hospodaření ČKS v uplynulém funkčním období.

b) Volbu:

Pracovní předsednictvo 121 hlasů  97,6 %
Mandátovou komisi 117 hlasů  94,4 %
Návrhovou komisi 117 hlasů  94,4 %
Volební komisi 117 hlasů  94,4 %

 

c) Změnu stanov Českého kynologického svazu - dle dílčího hlasování.

Úprava zaslaných materiálů – návrhu předsednictva:

- U stanov čl. 15 bod 5 se pod písmenem b) se doplňuje text.: návrhy na odvolání i na kooptaci nového člena RK dává RK 
pro 119, 96 %

 
- Článek 3 odst. a) se za slova prostřednictvím se doplňuje slovo „buď“pokračuje, ZKO nebo…
Pro 111, 89,5


- Článek 28 odstavec 6) se za slova Členové neodpovídají za závazky, doplňuje slovo ZKO a pokračuje, svazu…
Pro 116, 93,5 %


- Čl. 14 se doplňuje: Kandidáty do všech orgánů svazu a příslušných komisí deleguje ZKO nebo klub, jejímž je navrhovaný kandidát členem. Kandidáti jsou schváleni příslušným krajským výborem a krajskou konferencí nebo Klubem. 
Pro 89, 71,8 %

- Čl. 20 Se doplňuje o odstavec e) Členem krajského výboru se může stát člen navržený vlastní ZKO
Pro 115 92,7 %


- Čl. 26 odst. 2 revizní komise je 5 členná
Pro 115, 93 procenta

Stanovy, tak jak bylo rozesláno delegátům, upravené o výše uvedené úpravy a doplňky. 
Pro 124 členů 93,5 %

Schváleno
d) volební řád VI. sjezdu ČKS tak jak bylo předloženo. Předsednictvo zůstává 9 členné.
Pro 112, 90 % 

e) návrh na prodloužení věkové hranice rozhodčích výkonu na 70 let - neprošel.

f) Možnost pořádání zkoušek IPO a NZŘ v jednom termínu - neprošlo.

g) Souhlas s pořádáním krajského přeboru s tím, že podrobná pravidla stanoví nová výcviková komise a předsednictvo ČKS
Pro 81, 65 %

h) Předsednictva ČKS ve složení:

Funkce Jméno Počet hlasů
Předseda ČKS p. Šmolík Jaroslav 116
1.místopředseda p. Kejř Václav 119
2.místopředseda p. Nováková Iveta 87
Předseda org. komise p. Melichar Miroslav 67
Předs. Výcvikové komise p. Pejša Martin m.s. 62
Předseda komise mládeže p. Skalická Iveta 118
Zástupce chov.klubů p. Karban Antonín 96
Zástupce kynol.sportů p. Spolek Zdeněk 81
Člen bez funkce p. Vychodil Jiří 65

 

e.) Revizní komisi ČKS ve složení

Jméno Počet hlasů
p. Fraňková Hana 70
p. Hořejší Jana Ing 71
p. Matějková Irena 80
p. Morávková Ilona 82
p. Roškotová Blanka 96

 

Předsedou revizní komise byla zvolena : 

p. Roškotová Blanka

3. Sjezd ukládá Předsednictvu ČKS:
- zabezpečit registraci pozměněných Stanov ČKS (ihned).
- pozměněné Stanovy ČKS zaslat všem ZKO, Klubům, krajům a funkcionářům (do 14 dnů po provedené registraci MV).
- zaslat ZKO, Klubům, krajům a zvoleným funkcionářům schválené usnesení Sjezdu prostřednictvím 
INFO a webu ČKS.
- sjezd zmocňuje Předsednictvo ČKS k případnému provedení nezbytných úprav Stanov, jejichž nutnost by vyžadovala registrace u MV ČR.
- ustavit příslušné odborné komise v nejkratším možném termínu, aby začaly pracovat.
- výcvikovou a sportovní činnost zabezpečovat v rozsahu určeném plánem činnosti a vydanými Směrnicemi (trvale).
- státní reprezentaci zabezpečovat nadále účastí ve výcvikové komisi FCI a jejími požadavky, jakož i dispozic MŠMT ČR, Sdružení sportovních svazů ČR a ČMKU (trvale).

- chovatelskou činnost realizovat prostřednictvím Klubů, zastřešených ČKS, v souladu se základními normativy Klubů a pokynů ČMKU (trvale).
- reagovat na případné legislativní změny, dotýkající se základních činností ČKS (trvale).
- prostřednictvím informačního zpravodaje (INFO) a webu ČKS průběžně informovat o činnosti ČKS celou členskou základnu i kynologickou veřejnost. INFO zasílat pravidelně všem členským subjektům, funkcionářům orgánů svazu, rozhodčím výkonu I.třídy a svazovým figurantům.
- předkládat Plénu ČKS, krajským výborům a kolektivním členům výsledovku hospodaření ČKS za uplynulý rok vždy do 31.3. následujícího roku. 
- Poslat zprávu o hospodaření za celé období mezi sjezdy delegátům příštího sjezdu ČKS předem. ?
- racionálně využívat veškeré získané finanční prostředky ČKS (trvale).
- nadále zařazovat na svá jednání trvalý bod: informace a náměty z krajů a jednotlivých kolektivních členů. 
- v práci sekretariátu ČKS se zaměřit zejména na včasné zpracování informací a statistik, jako podkladů pro rozhodování všech orgánů ČKS (trvale).
- provést inventarizaci hmotného majetku v základních organizačních jednotkách vždy k 31.12 daného roku. Pro potřeby dotační politiky státu ve sportovním prostředí provést sumarizaci hmotného majetku základních článků prostřednictvím výpisů z listu vlastnictví.

4. Sjezd ukládá delegátům sjezdu:
- přenést závěry VI. Sjezdu ČKS do základních organizačních článků a tak zlepšit informovanost všech členů.

5. Sjezd ukládá krajským výborům:
- v rámci své působnosti trvale zajišťovat pro sportovní kynologii ČKS důstojné místo mezi ostatními sportovními činnostmi v kraji. Zlepšit součinnost s krajskými zmocněnci Sdružení sportovních svazů ČR, ustavenými za tímto účelem.
- činnost organizovat dle schválených směrnic, statutů, řádů a pokynů ČKS pro sportovní kynologii, zlepšit výměnu informací vůči nižším i vyšším organizačním článkům.

6. Sjezd ukládá ZKO:
- rozvíjet svou činnost ve smyslu tohoto usnesení, stanov, statutů, řádů a pokynů ČKS.
- důsledně plnit členské povinnosti v plném rozsahu a ve stanovených termínech.
- provést inventarizaci hmotného majetku ve svých organizacích vždy k 31.12 daného roku. 
- pro potřeby dotační politiky státu ve sportovním prostředí ošetřit veškerý svůj hmotný majetek zákonným způsobem a na vyžádání poskytnout předsednictvu svazu kopie výpisu z listu vlastnictví. 

7. Sjezd ukládá kolektivním členům:
- na úseku organizace činnosti v rámci konkrétního klubu dodržovat a plnit členské povinnosti v plném rozsahu a ve stanovených termínech a napomáhat dalšímu rozvoji kynologické činnosti ČKS.

8. Sjezd ukládá všem svazovým orgánům:
- zabezpečit hospodárné využití prostředků vlastních i z dotací na účely, pro něž byly určeny a jejich včasné vyúčtování a doložení průkaznými doklady dle pokynů P ČKS a platných předpisů a zákonů.

9. Sjezd ukládá revizním komisím a revizorům všech organizačních složek:
- důsledně kontrolovat účelné použití prostředků vlastních i z dotací,, jejich vyúčtování a doložení průkaznými doklady dle platných předpisů a zákonů a zároveň dohlížet na důslednou inventarizaci veškerého hmotného majetku.

Pro usnesení 87 hlasů ,tj. 72 %

Návrhová komise . Ing. Jiří Šmíd Ritter Ferdinand v.r. Janda Jiří v.r. 

Za návrhovou komisi : Ing. Jiří Šmíd

podpis

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek