Hodnocení zkoušek Rozhodčích II. třídy

2015

Směrnice pro hodnocení zkoušek rozhodčích II. třídy

Písemný test : ( 70 otázek - výběr ze tří odpovědí ) – 70minut na vypracování
( výsledek testu se oznamuje ihned po vyhodnocenípodmínka pokračování ve zkoušce )

Ústní zkouška :
- všeobecné znalosti ( organizování kynologie v ČR atd. )
- zásady posuzování – osobnost rozhodčího
- organizování soutěží a zkoušek ve svazu (komunikace se svazem, pořadatelem, dokumentace)
- teorie výcviku psa ( VNČ )
- zdravověda psa
- znalosti zkušebních řádů ( NZŘ, MZŘ IPO )
- znalosti Směrnice pro pořádání závodů bez zápisu výcvikové značky
- znalosti Směrnice pro pořádání Krajských závodů se zadáváním CACT, res.CACT


Praktické posuzování : 1.) NZŘ
                                              2.) MZŘ IPO
Způsob hodnocení :

- z uvedených oddílů se zadávají 3 výsledné známky ( hodnocení 1-4 )
- výsledná známka z ústní zkoušky se dosáhne aritmetickým průměrem známek z jednotlivých témat
- výsledná známka z praxe se dosáhne obdobně jako známka z ústní zkoušky
- konečný výsledek zkoušky se dosáhne aritmetickým průměrem známek z jednotlivých částí zkoušky
- pro úspěšné splnění zkoušky nesmí být celkový průměr vyšší než 2,5
- zkoušený nesmí být v žádné části zkoušky hodnocen známkou 4
- výsledek zkoušek, včetně předepsaných hospitací vyhlašuje při závěrečném hodnocení předseda
  zkušební komise, jmenované výcvikovou komisí ČKS
- rozhodnutí komise je konečné a není proti němu odvolání


Hodnocení 1: problematika zvládnuta věcně zcela správně, s případnými malými nedostatky
Hodnocení 2: problematika zvládnuta věcně správně s nedostatky v okrajových částech tématu
Hodnocení 3: problematika zvládnuta v zásadních rysech věcně správně, ale se závažnějšími nedo-
                            statky včetně nutnosti dalších doplňujících otázek
Hodnocení 4: problematika nezvládnuta ani v zásadních rysech, odpovědi zcela mylné, nevyhovující

Hodnocení testu:

do 3 chyb = 1          do 6 chyb = 2,5
do 4 chyb = 1,5       do 8 chyb = 3
do 5 chyb = 2          do 9 chyb = 3,5
10 a více chyb = 4 nevyhovujícíl

Schváleno VK dne 16.6.2015

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek