Statut Revizní Komise ČKS

STATUT REVIZNÍ KOMISE

článek I. Poslání revizní komise svazu

1. Revizní komise Českého kynologického svazu (dále jen svazu) je kolektivním orgánem svazu
    s konkrétní působností. Má právo a povinnost kontrolovat veškerou činnost předsednictva svazu
    a jeho komisí, včetně činnosti sekretariátu a plemenné knihy.
2. Ve vybraných případech jsou její kontrolní pravomoci rozšířeny až do základních organizačních
    článků – ZKO a dále Chovatelských klubů a Klubů speciálního výcviku.

článek II. Složení revizní komise svazu – funkční období

1. Revizní komise svazu je nejméně tříčlenná.Její členové a náhradníci jsou voleni na sjezdu svazu
    v souladu se Stanovami svazu.
2. Uzná-li to revizní komise svazu za potřebné, může pro splnění konkrétního úkolu ustavit poradní
    skupinu.Členy této poradní (pracovní) skupiny mohou být i nečlenové svazu.
3. Funkční období revizní komise svazu je totožné s funkčním obdobím předsednictva svazu a     
    vychází vždy z platných Stanov svazu (nerozhodne-li sjezd svazu jinak).Funkční období končí
    dnem zahájení funkčního období nové revizní komise svazu.
4. Ustavující schůze nově zvolené revizní komise svazu musí být svolána nejpozději do 14 dnů
    po provedených volbách.
5. Během funkčního období zaniká členství v revizní komisi svazu :
    a.) vzdáním se funkce písemným prohlášením, adresovaným revizní komisi svazu a Plénu svazu.
    b.) úmrtím člena revizní komise svazu
    c.) vyloučením člena revizní komise ze svazu
    d.) odvoláním 2/3 většinou členů revizní komise svazu pro neplnění povinností člena revizní     
         komise v průběhu volebního období
6. Zanikne-li členu revizní komise svazu jeho členství v revizní komisi svazu, kooptuje revizní
    komise za nového člena komise náhradníka zvoleného na posledním sjezdu svazu.
7. Dojde-li ke snížení počtu členů revizní komise svazu na méně než 3 a nejsou-li již k dispozici
    náhradníci zvolení sjezdem svazu, požádá revizní komise o doplňující volbu plénum svazu.

článek III. Funkcionáři revizní komise svazu 

1. Revizní komise svazu volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, zpravidla tajným
    hlasováním.
2. Předseda revizní komise svazu ji zastupuje navenek, svolává a řídí její zasedání, zabezpečuje
    zpracování a archivaci zápisů ze zasedání revizní komise svazu, případně další korespondence
    ve spolupráci se sekretariátem svazu.
3. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu revizní komise svazu její místopředseda.

článek IV. Působnost revizní komise svazu

1. Působnost revizní komise svazu je dána Stanovami svazu, zejména článkem 26 Stanov a dále
    schválenými směrnicemi, řády a normativy svazu.
2. Svoji působnost provádí revizní komise svazu ve sboru, může však pověřit k výkonu určité  
    činnosti některého svého člena.

článek V. Zasedání revizní komise svazu

1. Zasedání revizní komise se koná podle potřeby, nejméně 1x za půl roku.
2. Revizní komise svazu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise.
3. Člen revizní komise svazu musí být na zasedání revizní komise svazu řádně pozván. Je povinen
    se zasedání komise zúčastnit. nemůže-li se ze závažných důvodů dostavit, je povinen se předem
    omluvit předsedovi revizní komise svazu.
4. Pozvání členů revizní komise svazu na zasedání se provádí písemně. Zve předseda revizní
    komise svazu, nebo na jeho žádost sekretariát svazu. Pozvánka se odesílá minimálně 14 dnů
    před konáním zasedání.

článek VI. Finanční zabezpečení činnosti revizní komise svazu

1. Finanční prostředky na činnost revizní komise svazu jsou součástí rozpočtu svazu.
2. Návrh čerpání finančních prostředků v následujícím roce předkládá revizní komise spolu
    s plánem činnosti plénu svazu vždy k 31.12. předcházejícího roku.

článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut revizní komise svazu byl schválen na zasedání pléna svazu dne 14.11.2001.
2. Jeho schválením pozbývá platnosti dosavadní Statut revizní komise svazu.


Tento návrh Statutu revizní komise byl schválen na zasedání P-ČKS dne 24.7.2001

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek