Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu

(Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

(Řád pro pořádání kynologických akcí)

  

A.     Úvodní ustanovení.

Pořadatel:  Českomoravská kynologická unie

                    se sídlem Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

                     a subjekty ČMKU.

1.    Tento řád se týká všech kynologických akcí, jejichž pořadateli jsou členské subjekty ČMKU (případně ČMMJ pro zkoušky loveckých psů). Takovéto akce mohou být konány:

-         s účastí nekynologické veřejnosti a jako takové mohou ýt i veřejně propagovány a může být na ně vybíráno vstupné

-         bez účasti nekynologické veřejnosti, veřejně nepropagované, bez vybírání vstupného.

2.      Tyto kynologické akce se dělí následovně na:

-         výstavy všech druhů

-         bonitace, typizace, svody a přehlídky chovných jedinců

-         zkoušky psů, závody, dostihy a tréninky na ně, výběrové a jiné soutěže a mistrovství všech druhů

-         propagační a ukázková vystoupení a předvádění psů.

3.      Pokud jsou tyto akce veřejně propagovány nesmí tato propagace být v rozporu se zákonem ministerstva zemědělství ČR č. 246/1992 Sb a jeho pozdějšími doplňky.

 

B. Všeobecná ustanovení

1.      Členský subjekt ČMKU, ČMMJ, případně jeho nižší organizační složky (dále jen pořadatel) stanoví:

-         termín konání akce i její druh (zpravidla je tento termín vázán na souhlas vyššího svazového orgánu, ČMKU či Mezinárodní kynologické federace FCI)

-         propozice příslušné kynologické akce ve kterých je stanoveno pro jaké účastníky (plemena psů, druh výcviku apod.) je akce určena. Není-li propozic potřeba, určí program kynologické akce – dle jejího druhu zkušebního, bonitačního, typizačního, přehlídkového, dostihového či svodového řádu je konána

-         výši poplatků (startovného) účastníkům se psy na pokrytí nákladů akce, případně výši vstupného

-         osoby (zpravidla členy pořadatelské organizace) zodpovídající za řádný průběh akce a ochranu zvířat a jejich pohody.

2.      Pořadatel dále požádá o povolení ke konání akce příslušný městský (obvodní,

         obecní) úřad a o určení veterinárních podmínek pro konanou akci příslušnou

         veterinární správu. Současně těmto orgánům oznámí druh konané akce,

         termín a odpovědné osoby.

3.      Pořadatel je povinen:

-         předem seznámit všechny účastníky zůčastňující se se psy příslušné akce jaké doklady z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek budou při prezentaci (vstupu – příjmu) předkládat

-         zabezpečit při prezentaci (vstupu – příjmu) na akci odborný veterinární dozor, případně vstupní prohlídku a řídit se jejími pokyny

-         pro případ zranění či onemocnění účastníků, diváků a rovněž i zúčastněných psů zabezpečit u akcí většího rozsahu po celou dobu konání zdravotnickou a veterinární službu. U akcí menšího rozsahu smluvní dohodu s nejbližším či jiným zdravotním a veterinárním zařízením, které by potřebné ošetření zabezpečilo

-         z účasti na akci vyloučit (i případně v jejím průběhu spolu s rozhodčím):

  • psy zjevně útočné napadající osoby či jiné psy či psy neovladatelné svými psovody
  • psy nemocné či zraněné, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu
  • účastníky (psovody) při nesportovním chování, přestupcích proti propozicícm či řádům, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů

-         zajistit po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení psů, jakož i místa k jejich odpočinku (stín, ochrana před deštěm)

-         za účelem posuzování psů (exteriéru či výkonu) na příslušné akci zajistit dostatek kvalifikovaných rozhodčích a pomocníků

-         dbát aby psi na akcích nosili obojky nepůsobící jim bolest (zakázány jsou obojky s ostny) a byli voděni na vodítku, pokud povaha akce (předvedení – přezkoušení) v jednotlivých časových úsecích dle příslušných řádů toto nezakazuje

-         pro náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy, po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) akci přerušit, případně i ukončit (příkl. Silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)

-         nedopustit, aby v místě konání akce a v jeho nejbližším okolí bylo použito k úpravám psů prostředků působících jim bolest, či při výcvikových akcích elektrických nácvikových přístrojů pro psy. Zjištění takových případů má za následek vyloučení (úplnou diskvalifikaci) z akce.

4.      Účastník se psem (psovod) je povinen:

-         po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem

-         zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce

-         podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy)

5.        Výstavní řád, jakož i jednotlivé zkušební, soutěžní a dostihové řády, 

         schválené ÚKOZem, dle nichž jsou akce konány určují:

-         druh a věkové kategorie psů  které se akcí účastní

-         způsob manipulace se psy s popisem a charakteristikou činností prováděnou se psy, jakož i popis cviků a prostředí v němž jsou tyto prováděny, včetně způsobu ochrany psů proti utrpení azpůsobu zabezpečení psů proti úniku

-         přípravu, charakteristiku a popis použitého zařízení, vybavení, pomůcek pro manipulaci, včetně omezení pro jednotlivé druhy, plemena, případně věkové kategorie psů

-         vybavení a výstroj psů, jejich popis a způsob použití, který psům nepůsobí utrpení.

 

C. Speciální ustanovení

      1. Výstavy všech druhů se řídí „Výstavním řádem“ vydaným a schváleným ČMKU

          a následně i ÚKOZem.

 

      2. Bonitace, typizace, svody a přehlídky chovných jedinců se řídí směrnicemi

         vydanými příslušnými chovatelskými kluby sdruženými v ČMKU a schválenými

         ÚKOZem.

 

3.      Zkoušky psů, závody, výběrové či jiné soutěže a mistrovství všech druhů se

      řídí:

      a) U sportovní kynologie:

-       FCI zkušebním řádem pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a 

         mezinárodní zkoušku psa stopaře

-        Zkušebním řádem pro sportovní výcvik psů v ČR

-        Zkušebním řádem českého klubu německých ovčáků

-        Zkušebním řádem ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů

-        Zkušebním a soutěžním řádem FCI Agility

-        Zkušebním řádem Mondioring.

            b) U lovecké kynologie:

                 -    Zkušebními řády Českomoravské myslivecké jednoty lovecky

                      upotřebitelných psů (ohařů, loveckých slídičů, teriérů, honičů, barvářů,

                         jezevčíků a retrieverů pro bezkontaktní norování

             c) U záchranářské kynologie:

                  -   Mezinárodním zkušebním řádem pro záchranné psy IRO

                  -   Zkušebním řádem pro záchranné psy SZBK ČR

               d) U dostihové kynologie:

                  -   Dostihovým a coursingovým řádem FCI

                e) U pastevecké kynologie:

                   -    Řádem testů pracovní způsobilosti pro ovčácké psy

                  -    Řádem soutěží ovládání ovčáckých psů (trial)

               Používání všech shora uvedených zkušebních řádů bylo v ČR schváleno

               ÚKOZem v plném rozsahu.

 

4.      Propagační a ukázková vystoupení a předvádění psů mají za cíl seznámení

          veřejnosti s kynologickou činností. Zpravidla se nekonají jako samostatné

          akce, ale  na požádání při různých příležitostech. Odpovídající mírou se na ně vztahují i podmínky uvedené v odstavci B          „Všeobecná ustanovení“.

 

5.      Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu řeší v plné míře Chovatelský řád

         ČMKU a následně chovatelské řády členských subjektů ČMKU, které z tohoto

         řádu vycházejí. Všechny chovatelské řády podléhají schválení ÚKOZ a jsou

         také ÚKOZ v platném znění schváleny.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek