Organizační řád ČKS

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Českého kynologického svazu

článek I. Všeobecná ustanovení

1. Předsednictvo Českého kynologického svazu (dále jen ČKS) vydává tento organizační řád, který upravuje:

    a) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu, řízení svazu a jeho jednotlivých organizač-
        ních složek (plénum, předsednictvo, odborné pracovní komise, základní kynologické orga-
        nizace – dále jen ZKO, kluby, krajské výbory a revizní komise – dále jen RK).
    b) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu a práci sekretariátu a plemenné knihy (dále
        jen PK) ČKS.
    c) postavení pracovníků sekretariátu, PK a jejich vzájemné vztahy.

2. Tento organizační řád (dále jen řád) se vztahuje na všechny členy jednotlivých organizačních stupňů (viz článek I. odst.1, písmeno a),b),). Není závazný pro ZKO a kluby.

článek II. Hlavní úkoly a organizační struktura předsednictva ČKS a jeho jednotlivých organizačních složek.

1. Náplň a celkový rozsah činnosti ČKS vychází ze schválených Stanov a plánu činnosti ČKS.

2. Hlavní činnost ČKS je rozdělena do základních pracovních komisí (výcviková, mládeže, chovatelská, organizační a revizní). Tyto komise zabezpečují ve své oblasti všechny odborné a organizační úkoly ČKS. V případě nutné potřeby předsednictvo jmenuje další pracovní komise, které po ukončení a uzavření uloženého úkolu ukončí svoji činnost. Zásadní konečná rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČKS. Předsednictvo ČKS může jednotlivým komisím delegovat i schvalovací pravomoci.

3. Hlavními úkoly předsednictva ČKS ve smyslu Stanov je:

    a) zabezpečení státní reprezentace ve sportovní kynologii

    b) podílet se na zabezpečení vrcholových sportovních soutěží a metodicky se podílet na celko-

        vém  zabezpečení veškeré sportovní činnosti ČKS

    c) zabezpečit výběr, přípravu a výchovu talentovaných sportovců, především z řad mládeže

    d) vytvářet podmínky pro všestrannou mezinárodní spolupráci v kynologii v rámci FCI

    e) připravovat k zabezpečení vlastní kynologické činnosti odborné kádry na všech stupních ČKS

    f) k zabezpečení svojí činnosti a krytí potřeb může provádět hospodářskou činnost a nabývat

        majetek v souladu s obecně platnými právními předpisy, ustanoveními pro hospodářskou

        činnost, avšak v souladu s reglementem FCI

4. Organizační struktura:

    a) předsednictvo ČKS – 9 členné

        - předseda ČKS

        - první místopředseda

        - druhý místopředseda

        - předseda výcvikové komise (dále jen VK)

        - zástupce chovatelských klubů (dále jen CHK)

        - referent pro mládež

        - předseda organizační komise

        - 2 členové předsednictva

        - náhradníci předsednictva zvolení sjezdem

    b) revizní komise ČKS – 5 členná

        - předseda

        - místopředseda

        - 3 členové komise

        - náhradníci zvolení na sjezdu

    c) pracovní komise

        - předseda (zvolený sjezdem)

        - členové v počtu potřebném pro plnění zadávaných úkolů (schválení předsednictvem)

    d) disciplinární komise

        - předseda

        - ostatní členové jsou jmenováni předsednictvem ČKS vždy k řešení konkrétního případu

          a složení komise závisí vždy na charakteru projednávané záležitosti

5. Řízení předsednictva ČKS a jeho jednotlivých organizačních složek stanoví v souladu se Stanovami ČKS – Jednací řád předsednictva.

6. Řízení RK ČKS stanoví v souladu se Stanovami ČKS – Statut RK ČKS.

článek III. Působnost, hlavní úkoly, organizace práce, řízení sekretariátu a PK ČKS

1. Obsah a rozsah činnosti sekretariátu ČKS vychází z působnosti ČKS a z potřeb zajistit administrativně a organizačně  řízení ČKS.

2. Sekretariát ČKS plní zejména tyto úkoly :

    a) zabezpečuje po organizační stránce pracovní zasedání předsednictva, komisí a RK ČKS.

    b) zpracovává podklady pro jednání a rozhodování zejména v těchto oblastech:

        - plánování a řízení činnosti

        - sestavení rozpočtu a hospodaření s finančními a materielními prostředky ČKS

        - sportovní činnost ČKS

        - příprava a realizace mezinárodní výstavy psů

        - mezinárodní styky a spolupráce, včetně státní sportovní reprezentace

        - směrnice, normativy a zásady pro kynologickou činnost v ČKS, podle návrhů schválených

           předsednictvem ČKS

        - spolupráce se státními orgány, FCI, ČMKU, STSČ a dalšími organizacemi a institucemi,

           provozujícími, či podporujícími kynologickou činnost

        - přípravu funkcionářských kádrů a propagace ČKS na veřejnosti, včetně spolupráce s tis-

           kem a dalšími sdělovacími prostředky

        - vydávání a distribuce metodických materiálů ČKS, především INFO

    c) vede evidenci členské základny, ZKO a klubů. Vystavuje členské průkazy a sleduje plnění základních členských povinností.

    d) zajišťuje, sleduje a podílí se na realizaci přijatých usnesení a opatření

    e) spolupracuje s RK ČKS a podílí se na kontrolní a revizní činnosti v ČKS podle instrukcí a závěrů RK ČKS

    f) sleduje a zabezpečuje plnění úkolů, které pro ČKS vyplývají z obecně platných právních

        a hospodářských předpisů (včetně jejich novelizací), uzavřených dohod o spolupráci, pra-

        covní činnosti a požadavků operativního řízení ČKS

    g) řídí, organizuje a sleduje činnost PK ČKS včetně ekonomických a personálních záležitostí.

        O činnosti PK ČKS předkládá předsednictvu a RK ČKS průběžné informace (čtvrtletně).

3. Vedoucím sekretariátu je tajemník ČKS. Je v pracovním poměru a řídí činnost celého sekretariátu, včetně PK ČKS. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců ČKS stanoví, v jakém rozsahu práv, povinností a odpovědnosti se podílejí na zabezpečení činnosti ČKS.  V nepřítomnosti tajemníka řídí sekretariát pověřená osoba. Pověření schvaluje na návrh tajemníka předsednictvo ČKS (v nutných případech předseda), včetně stanovení rozsahu zmocnění.

4. Základem řízení sekretariátu jsou roční plány činnosti a schválený rozpočet.

    a) pracovní plány se po schválení předsednictvem ČKS stávají závaznými pro všechny pracovníky sekretariátu a PK ČKS

    b) změny v plánu činnosti, finančním rozpočtu či materiálové oblasti je možno navrhnout,

        pokud se prokáže účelnost či nutnost této změny. Všechny změny podléhají schválení

        předsednictva ČKS.

    c) pokud se zjistí, že splnění stanovených úkolů je nereálné, je pracovník, zodpovědný za tu-

        to oblast, povinen navrhnout účelné opatření k nápravě či splnění úkolu. O dané skuteč-

        nosti je povinen informovat tajemníka ČKS (nebo jeho oprávněného zástupce), či  

        předsednictvo ČKS na jeho nejbližším zasedání.

    d) všichni pracovníci plánují svoji činnost zpravidla měsíčně

5. Pracovní porady pracovníků sekretariátu svolává předseda ČKS zpravidla 1x měsíčně:

    a) k zabezpečení organizační práce v sekretariátu ČKS předkládají pracovníci svoje poža-

        davky a návrhy do středy pro následující týden

    b) obsahem porad pracovníků sekretariátu a PK ČKS je zejména seznámení se závěry jedná-

        ní předsednictva ČKS a jeho organizačních složek, případně další informace, potřebné ke

        zdárnému plnění úkolů sekretariátu a PK, včetně projednání konkrétních aktuálních záleži-

        tostí na pracovištích sekretariátu a PK ČKS

6. Služební cesty pracovníků sekretariátu a PK se uskutečňují v případech, kdy záležitost vyžaduje osobní projednání. Při jejich realizaci je nutné postupovat úsporně.

    a) před každou služební cestou musí být vystaven cestovní příkaz, který všem pracovníkům

        sekretariátu a PK podepisuje předseda, či v zastoupení tajemník ČKS

    b) dobrovolným pracovníkům podepisuje cestovní příkaz předseda ČKS

    c) způsob dopravy, použití dopravního prostředku a cestovních náhrad vychází z obecně plat-

        ných předpisů, schválených směrnic ČKS a finančních možností rozpočtu ČKS

    d) po ukončení služební cesty, nejdéle do 7 dnů, předkládá pracovník vyúčtování pracovní

        cesty včetně zprávy o jednání tajemníkovi či předsedovi ČKS

    e) na dobrovolné pracovníky se vztahuje předcházející odstavec písmeno d)

7. Písemný styk:

    a) úřední písemný styk, organizace, příjem a odesílání pošty, zpracování oběhu, vyřizování

        a ukládání písemností se řídí obecně platnou vyhláškou v ČR. Běžný písemný styk podléhá   

        skartaci po uplynutí 1 roku.

    b) všechny stížnosti a podněty, které došly na sekretariát ČKS se evidují a jsou vyřizovány

        v souladu s obecně platnou vyhláškou. Skartaci podléhají po uplynutí 5 let.

8. Odesílání pošty:

    a) veškerá odesílaná písemná agenda sekretariátu podléhá souhlasu předsedy ČKS, nebo před-

        sednictvem písemně pověřeného pracovníka, většinou tajemníka ČKS

    b) v případě neodkladného zásahu do pravomocí pracovní komise musí být o této skutečnosti

        obratem informován předseda příslušné komise 

článek IV. Vztahy sekretariátu a plemenné knihy

1. Sekretariát ČKS:

    a) je podřízen usnesením sjezdu, pléna, předsednictva a ve vybraných případech i pracovním

        komisím, včetně RK ČKS

    b) pracovní úkoly zaměstnancům sekretariátu ukládá předsednictvo, předseda, tajemník ČKS

    c) předsedové jednotlivých komisí přenášejí úkoly na sekretariát prostřednictvím předsednic-

        tva, předsedy a tajemníka ČKS

2. Plemenná kniha ČKS:

    a) po odborné stránce podléhá závazným usnesením ČMKU

    b) organizačně, personálně a hospodářsky je podřízena usnesením sjezdu, pléna a předsednictva ČKS

    c) pracovní úkoly zaměstnancům PK ukládá tajemník ČKS, pověřený zároveň vedením PK.

    d) O činnosti PK, změnách a hospodářských výsledcích tajemník ČKS pravidelně informuje

        předsednictvo ČKS (čtvrtletně).

článek V. Hospodaření s finančními prostředky ČKS

1. Sekretariát vede z pověření předsednictva ČKS hospodaření s finančními prostředky ČKS, které jsou tvořeny členskými příspěvky, dotacemi, výnosy z provozu nemovitostí, hospodářským výsledkem PK, dary, sponzorskými příspěvky, výnosy z reklam a převodem od jiných organizací.

2. Hospodaření ČKS se řídí finančním rozpočtem pro daný rok, schváleným předsednictvem ČKS.

3. K manipulaci s prostředky, uloženými na vlastním účtu ČKS je vždy zapotřebí 2 podpisů. Předsedy ČKS, místopředsedy ČKS, tajemníka sekretariátu, nebo písemně pověřeného člena předsednictva ČKS. Při běžných, opakujících se finančních transakcích může předseda ČKS k podpisovému právu písemně zmocnit dalšího pracovníka sekretariátu ČKS.

4. Předsednictvo ČKS je na svých zasedáních seznamováno s průběžným stavem hospodaření s finančními prostředky, čerpáním rozpočtu a hospodařením s majetkem ČKS.

5. Mimořádné výdaje mimo finanční plán do 20.000.-Kč podléhají rozhodnutí předsedy, nad 20.000,- Kč předsednictvu ČKS.

článek VI. Sponzorování

1. Členové předsednictva, komisí, RK a zaměstnanci ČKS iniciativně vyhledávají spolupráci s domácími i zahraničními firmami a společnostmi k zabezpečení činnosti ČKS finančními i materielními prostředky. Návrhy možné spolupráce s konkrétními podmínkami předkládají prostřednictvím sekretariátu k projednání předsednictvem ČKS.

2. Veškeré uzavírané smlouvy v zastoupení ČKS jsou platné jejich ratifikací předsedou ČKS. Smlouvy jsou evidovány na sekretariátu ČKS.

3. Předsednictvo ČKS může stanovit výši odměny, přiznané při zajištění lukrativního sponzorského partnera. Tyto případné odměny podléhají daním z příjmu obyvatelstva a příjemce je povinen sám tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání.

4. Ustanovení článku VI. se vztahuje na všechny osoby, jejichž návrhy budou realizovány.

článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Přílohou tohoto organizačního řádu jsou náplně práce jednotlivých pracovníků sekretariátu, PK, Statut RK a  Jednací řád předsednictva.

2. Tento Organizační řád ČKS byl schválen na zasedání předsednictva ČKS dne 24.7.2001.

3. Jeho schválením pozbývá platnosti dosavadní Organizační řád ČKS.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek