Jednací řád ČKS

JEDNACÍ  ŘÁD
Předsednictva Českého kynologického svazu

článek I. Poslání předsednictva svazu

1. Předsednictvo Českého kynologického svazu (dále jen svazu) je nejvyšším výkonným orgánem
svazu v období mezi sjezdy svazu (viz Stanovy ČKS čl.16/1)

článek II. Složení předsednictva, funkční období

1. Na základě usnesení 6.sjezdu svazu ze dne 5.12.2009 tvoří předsednictvo svazu 9 členů.
Předseda, první a druhý místopředseda, předseda výcvikové komise, zástupce chovatelských klubů, předseda komise mládeže, předseda organizační komise (zároveň kárný žalobce svazu), předseda komise kynologických sportů a jeden člen předsednictva.

2. Uzná-li to předsednictvo svazu za potřebné, může rozhodnout o vytvoření další odborné komise či poradním orgánu. Členy těchto komisí či poradních orgánů mohou být i nečlenové svazu s hlasem poradním.

3. Funkční období předsednictva svazu (nestanoví.li poslední sjezd jinak) je pětileté.
Předsednictvo svazu se své funkce ujímá zahájením ustavující schůze předsednictva svazu, která musí být svolána nejpozději do 14 dnů po uskutečnění voleb členů předsednictva svazu. Funkční období předsednictva svazu končí zahájením funkčního období nového předsednictva.

4. Během funkčního období končí členství v předsednictvu svazu :
a) vzdáním se funkce v předsednictvu svazu formou písemného prohlášení, doručeného 
předsednictvu svazu
b. úmrtím člena předsednictva svazu
c) odvoláním člena předsednictva (včetně předsedy) svazu pro neplnění povinností.
O tomto odvolání rozhodne plénum svazu 2/3 většinou hlasů.
d) vyloučením člena předsednictva (včetně předsedy) ze svazu.

5. Sníží-li se počet členů předsednictva svazu volených sjezdem, je předsednictvo svazu povinno postupovat v duchu stanov ČKS čl.15 za 5.)
(Plénum svazu provádí kooptaci členů předsednictva a členů revizní komise svazu v případech, kdy zvolený člen nemůže funkci vykonávat, nebo ji vykonává špatně. Výběr nových kandidátů do předsednictva provádí předsednictvo s přihlédnutím k předpokladům pro danou funkci. Návrhy na odvolání i na kooptaci nového člena RK dává RK.) 

článek III. Funkcionáři předsednictva svazu

1. Sjezd zvolí jmenovitě funkcionáře do těchto funkcí :
a) předseda svazu (statutární zástupce)
b) první místopředseda
c) druhý místopředseda
d) předseda výcvikové komise
e) předseda komise mládeže
f) zástupce chovatelských klubů
g) předseda organizační komise (kárný žalobce)
h) předseda komise kynologických sportů
ch) člen předsednictva

2. Předsednictvo svazu na návrh předsedů komisí schvaluje členy do jednotlivých prac.komisí.

3. Předseda svazu zastupuje svaz navenek, svolává a řídí zasedání pléna a předsednictva svazu, zabezpečuje zpracování a archivaci zápisů ze zasedání pléna a předsednictva svazu a dalších dokladů o činnosti svazu. Předsednictvo svazu jej může pověřit výkonem dalších činností.

4. V době nepřítomnosti předsedy svazu jej v plném rozsahu zastupuje první, nebo následně druhý místopředseda, nebo předsednictvem pověřený člen předsednictva svazu.

článek IV. Působnost předsednictva svazu

1. Působnost předsednictva svazu je dána Stanovami svazu (především viz článek 16,17) a schválenými směrnicemi, řády a normativy svazu.

článek V. Zasedání předsednictva svazu

1. Zasedání předsednictva svazu se konají podle stanoveného časového harmonogramu, dle potřeby, ale nejméně 4x za rok.

2. Mimořádné zasedání předsednictva svazu musí být svoláno :
a) požádá-li o to alespoň 1/3 členů předsednictva svazu
b) požádá-li o to revizní komise svazu
c) požádá-li o to některá ze jmenovaných komisí svazu

3. Předsednictvo svazu je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů předsednictva svazu.

4. Na zasedání předsednictva svazu musí být všichni jeho členové řádně pozváni. Součástí pozvánky je program jednání a v případě potřeby i koncepty projednávaných materiálů. Zápis ze schůzí předsednictva svazu zpracuje a zasílá členům předsednictva sekretariát svazu do 14 dnů po zasedání.

5. Hlasování při zasedání předsednictva svazu (pokud není v konkrétním případě rozhodnuto jinak) se provádí aklamací.

6. Zasedání předsednictva svazu je zásadně neveřejné. To nevylučuje, aby předsednictvo svazu pozvalo na své zasedání další osoby, případně rozhodlo, že určité konkrétní záležitosti bude projednávat za přítomnosti členů svazu.

článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád předsednictva Českého kynologického svazu byl schválen na zasedání předsednictva svazu dne 17.února 2011.
2. Jeho schválením pozbývá platnosti dosavadní Jednací řád předsednictva svazu.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek