Zrušení, likvidace a výmaz ZKO

Časté dotazy: http://poradna.crdm.cz/index.php/zruseni-spolku/likvidace-spolku-bez-majetku-1073

Oznámení o zrušení:

 1. Uspořádejte členskou schůzi, na které rozhodnete o zrušení ZKO a stanovíte likvidátora. (Upozorňujeme, že likvidátorem nemůže být zvolen revizor či člen revizní komise dané ZKO!) 
 2. Pokud nemá ZKO žádné finanční prostředky, doporučujeme na této schůzi vybrat minimálně 2 000 Kč na úhradu procesu likvidace.
 3. Zašlete na ČKS Zápis ze schůze, Prezenční listinu ze schůze a Úředně ověřené prohlášení zvoleného likvidátora. (Pozn.: Zápis ze schůze i prezenční listina musí být v případě kopie úředně ověřené.)

Po doručení dokumentů ČKS podá návrh k rejstříkovému soudu o zapsání vstupu ZKO do likvidace a zapsání osoby likvidátora.

Procedura likvidace:

Po zápisu vstupu ZKO do likvidace do spolkového rejstříku likvidátor provede likvidaci – přehled úkonů likvidátora: 

 1. Zveřejní vstup do likvidace v Obchodním věstníku dvakrát za sebou, alespoň s dvoutýdenním časovým odstupem (http://ov.ihned.cz/) – čeká se na přihlášení pohledávek 3 měsíce po druhém zveřejnění.
 2. Vyžádá souhlas Finančního úřadu (příloha č. 2); k žádosti přiloží přehled o příjmech a výdajích a přehled o pohledávkách a závazcích dle 4a  (v případě, že ZKO nemá žádný majetek, budou přehledy vykazovat nulové hodnoty).
 3. Jsou-li k dispozici písemné materiály ZKO projedná se Státním oblastním archivem dle sídla ZKO  archivaci materiálů (příloha č. 3)
 4. Zajistí účetní likvidaci ZKO
  1. ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace zpracuje přehled o příjmech a výdajích a přehled o pohledávkách a závazcích (v případě, že ZKO nemá žádný majetek, budou přehledy vykazovat nulové hodnoty);
  2. ke dni ukončení likvidace (zpracování likvidačního protokolu) sestaví konečný přehled o příjmech a výdajích a přehled o pohledávkách a závazcích (může být opět nulový)
  3. Zpracuje zprávu o průběhu likvidace – likvidační protokol (příloha č. 4), jeho součástí je i prohlášení o neexistenci soudních a jiných řízení (příloha č. 5)

Výmaz z rejstříku:

Likvidátor předá likvidační protokol se všemi přílohami k podání návrhu na výmaz ZKO sekretariátu ČKS k zajištění podání návrhu na výmaz ZKO ze spolkového rejstříku. ČKS podá návrh na výmaz ZKO. Pobočný spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku. Popřípadě může likvidátor sám podat návrh na výmaz k Městskému soudu v Praze a ČKS o tom pouze informovat.

PŘÍLOHY:

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek