Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

Na upozornění Sdružení sportovních svazů ČR je povinností spolků, v návaznosti na platný občanský zákoník (tedy i pobočných – v našem případě ZKO ČKS ), zveřejnit účetní závěrku za příslušný kalendářní rok.

Za rok 2015 má být do spolkového rejstříku zaslána k 30.11.2017.

Za roky 2016 a následující má být do spolkového rejstříku zaslána do 30 dnů po schválení příslušným orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. (tj. závěrka 2016 nejpozději do 31.12.2017, závěrka 2017 nejpozději do 31.12.2018 apod.)

1)    Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují výkaz o majetku a závazcích. Tento formulář vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení do sbírky listin příslušného spolku – zašlou na rejstříkový soud. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen.

2)    Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví zveřejňují rozvahu a přílohu účetní závěrky.

Adresa pro zaslání účetní závěrky: Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

Listiny se zasílají ve formátu pdf. Údaje tedy nejprve vyplníte v dokumentu word a následně je uložíte ve formátu pdf.

NEODKLÁDEJTE SPLNĚNÍ TÉTO POVINNOSTI A ZAŠLETE  ÚČETNI ZÁVĚRKU NA ADRESU MĚSTSKÉHO SOUDU CO NEJDŘÍVE.

UČIŇTE TAK PRO MOŽNOU SANKCI.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek